facebook twitter youtube googleplus
on/off

ΧιλιομόδιΆρθρα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ

nikitaras-xiliomodi

Η λέξη Χιλιομόδι είναι σύνθετη χίλια + μόδια. Το μόδι ήταν μέτρο μέτρησης ξηρών καρπών κυρίως σιτηρών, που ισοδυναμούσε με το 1/6 του μεδίμνου, δηλαδή 8,75 λίτρες, σκεύος οικιακό ίσης χωρητικότητας, μέτρον μήκους ίσον με 200 οργυιές και μέτρο χωρητικότητας ποικίλης τιμής κατά εποχές και κατά τόπους. Χρησιμοποιείτο για να δηλώσει πλήθος και γενικά μεγάλη ποσότητα. Κατά τον αλωνισμό των σιτηρών η ευχή ήταν: «Χίλια μόδια και ο σπόρος χώρια».

Έμβλημα  σφραγίδας

Το Κ.Σ. με την 134/9.4.1931 πράξη του αποφάσισε την αλλαγή της σφραγίδας και στη νέα «να εικονισθή γεωργός κρατών ανά χείρας μόδιον (αρχαίον μέτρον του σίτου, επειδή εκ της λέξεως ταύτης προέρχεται και η ονομασία της Κοινότητός μας) εις το οποίον να αναγράφεται ο αριθμός (1000) και κάτωθεν του αριθμού η λέξη μόδια, έμπροσθεν δε του γεωργού να εικονισθή σωρός συγκείμενος εκ σίτου και κυκλικώς να αναγραφώσιν αι λέξεις ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ». Παρά τις έρευνές μας δε βρήκαμε έγγραφο σφραγισμένο μ’ αυτή.

XILIOMODI

Δημοτικά Σχολεία

 

Δημ. Σχολείο αsxoleio-xiliomodiouρρένων Χιλιομοδίου:

1.Ίδρυση: Συστάθηκε πιθανόν το 1855 και πρώτος Δάσκαλος διορίστηκε ο Κων – νος Δημητριάδης.

2. Μεταβολές: Μέχρι το έτος 1907 λειτουργούσε ως μονοτάξιο και με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 13/18.1.1906 υποβιβάστηκε από πλήρες σε κοινό. Στις 13.3.1907 τα Δ.Σ. Χιλιομοδίου και Κλένιας αρρένων συγχωνεύτηκαν σε ένα «πλήρες διτάξιο σχολείον αρρένων Χιλιομοδίου – Κλένιας Κλεωνών» και στις 16.4.1912 σε 3/τάξιο.

Το 2/τάξιο Δημοτικό Σχολείο Χιλιομοδίου – Κλένιας τύπου Γ΄ του Νομομηχανικού Καλλία ήταν ακριβώς το ίδιο με το ta-sxoleia-tis-epoxisσωζόμενο αναπαλαιωμένο 2/τάξιο Δημοτικό Σχολείο Αλέας Αργολίδος, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

 Το 1933 διαιρέθηκε σε 3/τάξιο Χιλιομοδίου και 2/τάξιο Κλένιας, το 1939 λειτουργούσε ως 4/τάξιο, το σχολ. έτος 1963 – 64 ως 5/θέσιο και από το 1984 – 85 ως 6/θέσιο. Σήμερα λειτουργεί ως 10/θέσιο.

4. Μαθητικό δυναμικό: Παραθέτουμε τον με ημερομηνία 12.8.1859 κατάλογο των μαθητών που εξετάστηκαν και την έκθεση της εξεταστικής Επιτροπής. Σημειώνουμε, ότι φοίτησαν 6 μαθητές στο ένα συνδιδακτικό τμήμα και εξετάστηκαν στα μαθήματα: γραφή, ανάγνωση, αριθμητική, χριστιανική διδασκαλία, γραμματική, έκθεση ιδεών, γεωγραφία και Ελληνική Ιστορία και απελύθησαν οι 4. Επίσης στο άλλο τμήμα εξετάστηκαν 8 μαθητές και η Λελέκου Αικατερίνα στα μαθήματα γραφή, ανάγνωση, αριθμητική και Χριστιανική διδασκαλία. Στο αλληλοδιδακτικό τμήμα φοίτησαν 30 μαθητές και 6 μαθήτριες: Νάνου Αικατερίνα, Καλαρά Γεωργίτσα, Λελέκου Χρυσούλα, Βλάχου Αικατερίνα, Καλαρά Αρμ. Μαρία και Οικονόμου Αικατερίνα. Τότε ήταν δάσκαλος ο Σενής Χρήστος από τα Αθίκια και μέλη της εξεταστικης επιτροπής οι: Αρμόδιος Καλαράς και Παπά Παναγιώτης Καλαράς. Ήταν παρών και ο Επαρχιακός Διδ/λος Δημήτριος Πανταζίδης.

4thesio-dimotiko-xiliomodiou

Δημοτικό Σχολείο Χιλιομοδίου και Κλένιας (παληό Σχολείο) Από  το 1907 – 1938 στεγάστηκε στο 2/τάξιο Δ.Σ. Χιλιομοδίου και Κλένιας που βρίσκονταν ανάμεσα στα δυο χωριά (Παληό Σχολείο). Είχε κτιστεί σύμφωνα με το σχέδιο του Νομομηχανικού Δ. Καλλία, ήταν τύπου Γ; είχε δαπανηθεί το ποσόν των 18.670 δρχ. και το σχολείο το 1910 είχε 110 μαθητές. Σημειώνουμε, ότι στο δήμο είχε κτιστεί μεταξύ 1900 – 1907 μονοτάξιο τύπου Β σύμφωνα με το σχέδιο του ίδιου Νομομηχανικού στον Άγιο Βασίλειο, είχε δαπανηθεί το ποσόν των 12.273 δρχ. και το σχολείο αριθμούσε 85 μαθητές.

Είχε κτιστεί περί το έτος 1907 επί οικοπέδου 1800 τ.μ. κοινής ιδιοκτησίας των Κοινοτήτων Χιλιομοδίου και Κλένιας. Το διδακτήριο καταλάμβανε έκταση 200 τ.μ. (24 Χ 7,5), το περιτειχισμένο προαύλιο 774 τ.μ. και η ασκεπής έκταση που ανήκε στο διδακτήριο 826 τ.μ. σύμφωνα με το από 3.3.1938 σχέδιο του μηχανικού του Υπουργείου Παιδείας Π. Γαρέζου. Σ’ αυτό αναγράφεται και η εξής σημείωση: «Η από της πλευράς ν/ξ μέχρι της δημοσίας αμαξιτής οδού έκτασις ανήκει και αύτη κατά τινας των κατοίκων εις το διδ/ριον και δέον προ της διενεργείας της δημοπρασίας δια την εκποίησιν να διευκρινησθή το ζήτημα τούτο».

Με το 23325/9.4.1938 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ, Δ/νσις Τεχνικών Υπηρεσιών εντέλλεται ο Επιθεωρητής Δημ. Σχολείων Κορινθίας να μεριμνήσει για τη διενέργεια δημοπρασίας εκποίησης του «Παλαιού Σχολείου Χιλιομοδίου – Κλένιας», να διορίσει δύο εμπειροτέχνες για να εκτιμήσουν ενόρκως την αξία του παλαιού διδακτηρίου και τη σχετική έκθεσή τους να υποβάλλει στο Υπουργείο για έγκριση «ίνα το αντίτιμον αυτού μετά του υπάρχοντος αποθεματικού εν τω Σχολικώ Ταμείω της προσφοράς της Κοινότητος και του Γεωργικού Συνεταιρισμού εξ 100.000 δραχμών και της χορηγηθησομένης αναλόγου Κρατικής αρωγής εκ 200.000 δραχμών, χρησιμεύση προς συμπλήρωσιν του απαιτουμένου χρηματικού ποσού δια την ολοκληρωτικήν αποπεράτωσιν του νέου διδακτηρίου και την ταχυτέραν εγκατάστασιν εν αυτώ του Σχολείου.» Επισύναπτε την έκθεση του μηχανικού Π. Γαρέζου περί της διδακτηριακής καταστάσεως του Δ.Σ. Χιλιομοδίου και τη μελέτη αποπεράτωσης του ανεγειρομένου διδακτηρίου.

Στις αρχές Απριλίου 1938 είχε επισκεφθεί ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γεωργακόπουλος με τον τότε Σεβασμιώτατο Δαμασκηνό το Χιλιομόδι και την Ιερά Μονή Φανερωμένης, ο οποίος εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ι. Ναού «Άγιος Γεώργιος» και προς τους κατοίκους «δια την ταχείαν και περικαλλή αποπεράτωσίν του». Επίσης για το ημιτελές κτήριο του Δημ. Σχολείου «ο Υπουργός παρώτρυνε τους κατοίκους όπως δια εισφορών των, τας οποίας θα ενισχύση το Κράτος, φροντίσουν την αποτελείωσίν του.»

Σχετικά με την τύχη του Παλαιού διδακτηρίου εκθέτουμε τα παρακάτω:

Στις 18.6.1938 πραγματοποιήθηκε πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησής του κατά την οποία δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης. Η Επιτροπή (Καλαράς Χαρ. Πρόεδρος Κοινότητας, Κουτρούλης Πέτρος Δ/ντής Σχολείου και Σκούρτης Παναγιώτης Πρόεδρος Σχολ. Εφορείας) διέβλεπε «ότι λόγω της μεγάλης οικονομικής ανεχείας αφ’ ενός και της μακρυνής θέσεως του ακινήτου και της μεγάλης αυτού φθοράς αφ’ ετέρου, δεν θα υπάρξη ελπίς εκποιήσεως τούτου.»

Με την 1722/4.11.1938 ένορκη βεβαίωση των ορισθέντων πραγματογνωμόνων Τσίρτση Δ. Αργυρίου και Πέππα Ευθυμίου ενώπιον του Ειρηνοδίκη Κορίνθου Φραγκούλη Άγγελου προσδιορίστηκε η αξία «του Παλαιού σχολικού διδακτηρίου, κειμένου εις θέσιν ‘Γωνιά’ υπολογιζομένης και της αξίας του προαυλίου του, κήπου, φρέατος και λοιπών παραρτημάτων εις ην κατάστασιν ευρίσκονται σήμερον εις 70.000 δρχ.»

Επειδή ο Νομάρχης Αργολιδοκορινθίας Α. Λεμπέσης θεώρησε την ένορκη βεβαίωση ελλιπή στις 20.12.1938 παρακάλεσε το Γραφείο Μ.Υ.Δ.Κ. να του αναφέρει, ύστερα από επιτόπια εξέταση, αναλυτικά την αξία του.

Στις 20.2.1939 ο Προϊστάμενος της Μ.Υ.Δ.Κ. υπέβαλε το παρακάτω αναλυτικό πίνακα: Οικόπεδο 1800 τ.μ. Χ 3 =5.400 δρχ., φρέαρ διαμέτρου 0,8 μ. 2.000 δρχ., 6 αμυγδαλέαι Χ 80 = 480 δρχ., 1 κυπάρισσος (μικρά) 50 δρχ., 1 πεύκο (μικρό) 50 δρχ, Λιθοδομαί δι’ ασβεστοκονίας 250 κ.μ. Χ 130 =32.500 δρχ, πατώματα ξύλινα 110 τ.μ. Χ 50 = 5.500 δρχ, πλακάκια τσιμεντένια μονόχρωμα κατεστραμμένα κατά τα ¾ 20 Χ 40 =800 δρχ. θύραι δίφυλλαι διαστάσεων (2,8 Χ 1,3) 3 Χ 600 =1800 δρχ, Τζαμλίκια άνευ υαλοπινάκων 14 Χ 150 =2.100 δρχ. και στέγη ξυλίνη εκ κεράμων εγχωρίων 180 τ.μ. Χ 80 =14.000 δρχ. Ήτοι σύνολον 65.080 δρχ.

Στις 18.6.1939 πραγματοποιήθηκε δεύτερη δημοπρασία εκποίησής του, αλλά άνευ αποτελέσματος. Η Επιτροπή (Σπυρόπουλος Π. Δημήτριος Πρόεδρος Σχ. Εφορείας, Κουτρούλης Πέτρος Δ/ντής Σχολείου και Καλαράς Χαρ. ταμίας) επειδή αφαιρέθηκαν θύρες και παράθυρα και το διδακτήριο είχε μεταβληθεί σε στόχο επιδρομών και διαρπαγών, μετέφερε τα υλικά στο νέο διδακτήριο και ζήτησε να τα εκποιήσει τμηματικά υπέρ του Σχολικού Ταμείου.

Στις 24.5.1942 η Σχολική Εφορεία (Ρεκλείτης Ν. Αν. Πρόεδρος, Ειρήνη Λελέκου Δ/ντρια του Σχολείου και Σκούρτης Χ. Παναγιώτης Ταμίας) ενέκρινε να γίνει δημοπρασία εκποίησής του και καθόρισε ως ποσόν πρώτης προσφοράς 200.000 δρχ.  αντί της αρχικής 70.000. Τελικά το Παληό Σχολείο δεν εκποιήθηκε.

Στις 16.9.1977 η Δ/ντρια του Σχολείου Μανέτα Αναστασία ζήτησε από τη Δ/νση Τ.Υ.Ν. Κορινθίας να συντάξει μελέτη περίφραξης του κοινού οικοπέδου των Σχολείων Κλένιας – Χιλιομοδίου και να χορηγήσει ανάλογη πίστωση. Επανήλθε στις 3.4.1978 με έγγραφο της προς τον Επιθ/τή αλλά δε χορηγήθηκε η αναγκαία πίστωση.

Στις 10.5.1983 η Δ/ντρια Γεωργή-Καλαρά Ειρήνη ζήτησε να ενημερωθεί με ποιό τρόπο οι Σχολικές Εφορείες Χιλιομοδίου και Κλένιας μπορούν να μεταβιβάσουν το κοινό οικόπεδο του παλαιού Σχολείου στην Κοινότητα Χιλιομοδίου, προκειμένου να κτιστεί Υγειονομικός Σταθμός.

Το 2001 το Δημοτικό Συμβούλιο του δ. Τενέας αποφάσισε να κατασκευάσει  Βρεφονηπιακό Σταθμό στο οικόπεδο του Παληού Σχολείου. Στη συνέχεια άρχισαν οι εργασίες και ολοκληρώθηκαν το 2005. Δυστυχώς ο Σταθμός αυτός δεν λειτούργησε μέχρι σήμερα, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Πλήρες αυτοτελές μικτό δημόσιο Γυμνάσιο: Με το από 16.4.1957 Β.Δ. (ΦΕΚ 98/4.6.1957 τ. Α΄) ιδρύθηκε «από του σχολικού έτους 1957-58 πλήρες και αυτοτελές μικτόν Δημόσιον Γυμνάσιον εις Χιλιομόδιον Κορινθίας υπό τον όρον της υπό του οικείου Δήμου εξασφαλίσεως οικήματος δια την στέγασίν του.»

Ως εξατάξιο το Γυμνάσιο λειτούργησε έως το 1965, οπότε, με τη μεταρρύθμιση Γ. Παπανδρέου, χωρίστηκε σε τριτάξιο Γυμνάσιο και τριτάξιο Λύκειο. Αυτό κράτησε μόνο δύο σχολικά έτη, διότι το 1967 η Δικτατορία κατήργησε τα Γυμνάσια – Λύκεια και επανέφερε τα εξατάξια Γυμνάσια. Αυτά διατηρήθηκαν έως το 1976, οπότε, με τη νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση επανήλθαν τα Γυμνάσια – Λύκεια δια διχοτόμησης των εξαταξίων Γυμνασίων. Τότε και το Γυμνάσιο Χιλιομοδίου χωρίστηκε σε Γυμνάσιο – Λύκειο και με αυτή τη μορφή λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Το Γυμνάσιο Χιλιομοδίου – λέγοντας Γυμνάσιο εννοούμε εδώ και το Λύκειο- συμπληρώνει ζωή 67 ετών και συνεχίζει την πορεία του στο χρόνο. Η προσφορά του στον τόπο είναι ανεκτίμητη. Είναι ο μοναδικός πνευματικός φάρος του δήμου Τενέας που φώτισε και εξακολουθεί να φωτίζει με άπλετο φως το νου και την ψυχή χιλιάδων νέων προσφέροντάς τους τα πνευματικά εφόδια για μια καλύτερη ζωή. Χάρη στην ύπαρξη και λειτουργία του Γυμνασίου τα φτωχά παιδιά του τέως δ. Κλεωνών, κάτω από δυσμενέστατες συνθήκες διαβίωσης, αλλά με αδάμαστη θέληση, προόδευσαν σε διαφόρους τομείς. Πολλοί έγιναν επιστήμονες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, δάσκαλοι, καθηγητές), στρατιωτικοί, κληρικοί, δημόσιοι υπάλληλοι που εξελίχθηκαν στα ανώτατα κλιμάκια της ιεραρχίας του κλάδου των. Άλλοι σταδιοδρόμησαν ως έμποροι ή τεχνίτες. Αλλά και εκείνοι που διέκοψαν τη φοίτησή τους ή μετά την αποφοίτησή τους έμειναν στον τόπο τους και ασχολήθηκαν με αγροτικές ή άλλες εργασίες μπόρεσαν, με τη βοήθεια των γνώσεων που απέκτησαν στο Γυμνάσιο και την άσκηση του νου, να εκσυγχρονίσουν τις μεθόδους καλλιέργειας, να βελτιώσουν τα οικονομικά τους και τις συνθήκες διαβίωσής τους και να δώσουν μια νέα πνοή ζωής στην περιοχή.

Νηπιαγωγείο: Από το Σχολικό έτος 1969-70 που άρχισε η λειτουργία του, μέχρι το έτος 1985 στεγαζόταν σε μισθωμένο οίκημα του Σκούρτη Παν. Κων-νου και στη συνέχεια κτίστηκε στη θέση «Θυμαρέα» δημόσιο κτίριο επί οικοπέδου 1,5 στρέμματος, που δώρισαν οι: α) Δράκος Γεωρ. Ανδρέας και β) Δράκος Αναστ. Ευάγγελος (2737/3.12.1972 συμβ. Κλεωνών).

Το οικόπεδο αυτό βρισκόταν βόρεια του Δημοτικού Σχολείου. Επειδή η Κοινότητα ήθελε να ανεγείρει Κοινοτικό κατάστημα – Δημαρχείο – σ’ αυτό το χώρο, η Σχολική Εφορεία του Δημοτικού Σχολείου (Μανωλάκης Χρ. Στυλιανός Πρόεδρος, Γεωργή Ειρήνη Δ/ντρια του Δ.Σ. Γραμματέας και Κεφερλής Μ. Κυριάκος μέλος) με το 4/24.5.1984 πρακτικό της μετεβίβασε δύο στρέμματα από τον αύλειο χώρο της στη νότια πλευρά στη Σχολική Εφορεία του Νηπ/γείου. Η Σχολική Εφορεία του Νηπ/γείου (Σκούπας Σ. Ανδρέας Πρόεδρος, Καλλιμάνη Π. Αγγελική Δ/ντρια Γραμματέας και Κεφερλής Βασίλειος ταμίας) αποδέχτηκε τη δωρεά του οικοπέδου από τη Σχολική Εφορεία Δημ. Σχολείου και στη συνέχεια δώρισε το εκ 1.500 τ.μ. οικόπεδό της στην Κοινότητα (1 και 2/4. και 6.6.1984 πρακτικά). Τις αποφάσεις της Σχ. Εφ. Νηπ/γείου ενέκρινε με το 1341/17.7.1984 έγγραφό της η Νομαρχία Κορινθίας.

H ανέγερση του Νηπ/γείου ολοκληρώθηκε το έτος 1985.

gymnasio-xiliomodiou


Όνομα βιβλίου: Ο ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΩΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 19ος  – 20ός  Αιώνας

Συγγραφείς: Ξενοφών Ηλίας –Ζωή Ηλία

Τηλ. Παραγγελιών: 6946204409

Γράψτε το σχόλιό σας.