facebook twitter youtube googleplus
on/off

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ WEBSITE

Η πρόσβαση στον ιστότοπο www.520Greeks.com (εφεξής αναφερόμενο ως το «website») το οποίο ανήκει στην εταιρεία ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε., καθώς επίσης και η χρήση του περιεχομένου του συγκεκριμένου website, υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω.

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η πρόσβαση, η πλοήγηση και η επίσκεψη στις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο website, αποτελεί αποδοχή και προσχώρηση εκ μέρους του χρήστη (στο εξής αναφερόμενος ως «χρήστης») των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και σε περίπτωση διαφωνίας του με αυτούς ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ website. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος.

Το website μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Από τη στιγμή που οι τροποποιήσεις αναρτώνται στο website, θεωρείται αυτόματα ότι γίνονται γνωστές στο χρήστη, και αποδεκτές χωρίς όρους από αυτόν, με την πρόσβασή του στο ενημερωμένο website.

Το website συστήνει να επισκέπτεσθε σε τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία των Όρων και Προϋποθέσεων προκειμένου να είστε ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις και /ή αναβαθμίσεις.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο website (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, ήχοι, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδους δεδομένα, στο εξής αναφερόμενα ως το «περιεχόμενο») καθώς επίσης και το ίδιο το website, προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και όποιες βάσεις δεδομένων παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή του website και /ή τρίτων μερών.

Ο χρήστης οφείλει να απέχει από τροποποιήσεις ή αλλαγές του περιεχομένου αυτού και την με οποιοδήποτε τρόπο προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του website και/ή τρίτων .

Κάθε ολική ή μερική εξαγωγή, επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή μέρους του περιεχομένου, για σκοπούς άλλους πέρα από προσωπικούς και αυστηρά ιδιωτικούς, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση από το website, όπως επίσης απαγορεύεται και τυχόν έκθεση στο κοινό, ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται να διατηρούνται όλες οι αναφορές σε πνευματικά διαιώματα και δικαιώματα αντγραφής που σχετίζονται με το περιεχόμενο.

Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή μέρους των δεδομένων τα οποία περιέχονται στο website απαγορεύεται, ακόμα και για ιδιωτική χρήση. Επιπλέον, κάθε επαναλαμβανόμενη και συστηματική εξαγωγή ή επανάχρηση, οποιουδήποτε, ποσοτικά ή ποιοτικά, μη ουσιαστικού μέρους του περιεχομένου του website, απαγορεύεται, ακόμη και για ιδιωτική χρήση, όταν αυτή υπερβαίνει τους συνήθεις όρους χρήσης του website.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, έναντι του website αλλά και των τρίτων μερών για τα δικαιώματά τους, για τη χρήση που κάνει όσον αφορά στο περιεχόμενο που εμφανίζεται στο website. Το website δεν ευθύνεται έναντι τρίτων για τη χρήση αυτή.

Τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο website αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε. ή τρίτων. Κάθε επανάχρηση, οποιασδήποτε μορφής, αυτών των λογοτύπων και των σημάτων απαγορεύεται, χωρίς γραπτή άδεια ή εξουσιοδότηση από την εταιρεία ή τον τρίτο στον οποίο ανήκουν. Η αναφορά στο website, δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων στο χρήστη όσον αφορά τα λογότυπα και τα σήματα.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ WEBSITE

Το website διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει και/ή να διακόπτει οποιαδήποτε στιγμή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή μέρος του περιεχομένου του, να αναβαθμίζει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται σε αυτό, ή να προβαίνει σε βελτίωσή τους, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του website ή της πρόσβασης σε αυτό.

Το website, προκειμένου να εμποδίσει την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών, ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των τεχνικών μέσων που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Παρόλα αυτά, δεδομένης της δομής του διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, website δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις και δεν εγγυάται για την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων.

Επομένως, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να αποθηκεύει τακτικά τα δεδομένα του πριν την σύνδεσή του στο διαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστά τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus προγράμματα).

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ρητά ότι : Το παρόν website προσφέρεται σε αυτόν «ΩΣ ΕΧΕΙ» και είναι προσβάσιμο ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του, χωρίς να δίνεται από την πλευρά του website, ρητά η σιωπηρά, κανενός είδους εγγύηση. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά τη χρήση του website. Το website δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι θα αποδώσει με τον προσδοκώμενο τρόπο, χωρίς διακοπές και σφάλματα, ούτε ότι αυτές οι διακοπές και τα σφάλματα θα επιδιορθώνονται, ούτε ότι δεν θα περιλαμβάνει ιούς.

Το website δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, την εξάντληση και τη συμβατότητα των πληροφοριών στις οποίες ο χρήστης αποκτά πρόσβαση μέσω αυτού.

Για κάθε είδους υλικό που ο χρήστης αποκτά ή κατεβάζει με οποιοδήποτε τρόπο από το website, φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο και την ευθύνη. Το website δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστεί ο υπολογιστής του χρήστη.

Ο χρήστης απαλλάσσει το website, το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ενδεικτικά: απώλεια κέρδους, πελατών, δεδομένων, ή απόρρητης ιδιοκτησίας, που ενδέχεται να προκύψει λόγω της χρήσης του website, ή λόγω αδυναμίας χρήσης, ή ως αποτέλεσμα των ενεργειών, πράξεων ή παραλείψεων ενός τρίτου μέρους στο website ή άλλου χρήστη, και γενικότερα ο,τιδήποτε σχετίζεται με το website.

Επιπλέον, το website δεν φέρει καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. Το website δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που οφείλεται σε χρήση του, κατά παράβαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης του.

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κάθε δημιουργία συνδέσμου στο website και κάθε δημιουργία πλαισίων ή κατηγοριών σε αυτό, καθώς και η ένταξη ενός τόπου (πόλης, περιοχής, χωριού κ.λ.π.), γίνεται με εξουσιοδότηση και υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση και συναίνεση του website, το οποίο μπορεί ελεύθερα και κατά την κρίση του, να εγκρίνει ή να απορρίπτει όλα τα παραπάνω, τόσο κατά την αρχική τους δημιουργία, όσο και μεταγενέστερα. Το website διατηρεί το δικαίωμα και έχει τη διακριτική ευχέρεια και εξουσία, ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση του, να αίρει την έγκρισή του, να ανακαλεί την εξουσιοδότησή του και να διαγράφει από αυτό συνδέσμους, πλαίσια, κατηγορίες, ή τόπους που έχουν ενταχθεί.

Το website διατηρεί επίσης το δικαίωμα όπως ελεύθερα, ανά πάσα στιγμή, και κατά την απόλυτη κρίση του, διαγράφει ή τροποποιεί μέρος ή όλο το περιεχόμενό του, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που το έχει αναρτήσει.

Το website ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλα websites. Το website δεν υπέχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των sites στα οποία ο χρήστης ενδέχεται να έχει πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που προσφέρονται από αυτό. Η παρουσία ενεργών συνδέσμων στο website δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αυτό ελέγχει ή εγκρίνει το περιεχόμενο των sites εκείνων προς τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι ή εκείνων από τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι που οδηγούν στο website.

6. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WEBSITE

Ο χρήστης φέρει ακεραία και αποκλειστικά την ευθύνη για τη μετάδοση των πληροφοριών που αυτός κάνει, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτους ή στο website, από τη μετάδοση των πληροφοριών αυτών ή από οποιαδήποτε παράνομη πράξη του, ή από κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών που του προσφέρονται.

Κατά τη μετάδοση των πληροφοριών, ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία, να απέχει από τη διάδοση ή μετάδοση μηνυμάτων, εικόνων ή πληροφοριών που παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή οποιουδήποτε προσώπου, που αποτελούν έκφραση φυλετικών διακρίσεων, προσβάλουν ή αμφισβητούν την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, ή τον ελληνικό πολιτισμό, αντίκεινται στο σκοπό δημιουργίας του website ως εργαλείου και μέσου επικοινωνίας της Ελληνικής Διασποράς, προβολής του παγκόσμιου Ελληνισμού και ανάπτυξης της Ελλάδας, αντίκεινται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη, ή προσβάλουν δικαιώματα τρίτων. Ο χρήστης φέρει επίσης την υποχρέωση να επαληθεύει το περιεχόμενο κάθε μηνύματος ή πληροφορίας που ενδέχεται να αποκαλύψει.

Το website παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναρτήσουν σε διάφορα σημεία το δικό τους περιεχόμενο (ενδεικτικά : κείμενα, εικόνες, video κ.λ.π.). Στο website επίσης φιλοξενούνται και αναρτώνται “ως έχουν”, αυτούσια, φύλλα εφημερίδων και άλλων εντύπων δημοσιευμάτων. Το περιεχόμενο αυτό, είναι εξ αρχής και παραμένει και μετά την ανάρτησή του, στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το ανάρτησε και των προσώπων που ευθύνονται σύμφωνα με το νόμο για το περιεχόμενο των εντύπων και των εφημερίδων (υπογράφοντες τα άρθρα, εκδότες κ.λ.π.). Ο χρήστης αποδέχεται ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αναρτώνται χωρίς προηγούμενο έλεγχο από το website και ότι αυτό διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιευθεί από το χρήστη ή αποτελεί περιεχόμενο εφημερίδων και άλλων εντύπων που αναρτώνται σ’ αυτό.

Το website σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο των εφημερίδων και άλλων εντύπων που αναρτώνται σε αυτό, και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, τόσο για το σύνολο του περιεχομένου τους, όσο και για τα επιμέρους δημοσιεύματα των εφημερίδων και των άλλων εντύπων που αναρτώνται. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πρόσωπο υπεύθυνο σύμφωνα με το νόμο για το περιεχόμενο τους και κάθε χρήστης, αποδέχονται ότι το περιεχόμενο αυτό, θα πρέπει :

Να μην είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, τρομοκρατικό ή ρατσιστικό και να μην προάγει τη βία.

Να μην προσβάλει την προσωπικότητα και να μην παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.

Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Να μη συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.

Να είναι σύμφωνο με την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία

Σε αντίθετη περίπτωση, τα παραπάνω πρόσωπα, φέρουν ακεραία και αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια παράβαση.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, το website τον προτρέπει να επικοινωνήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@520greeks.com προκειμένου να το αναφέρει. Το περιεχόμενο που θα υποδειχθεί κατά τον τρόπο αυτό, θα ελεγχθεί, και αν κριθεί αναγκαίο, θα απομακρυνθεί.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τα σχόλια που οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μέσω του website. Επιπλέον, τα σχόλια θα πρέπει να είναι διατυπωμένα σε ελληνικό λόγο και με ελληνικούς χαρακτήρες (εκτός από όρους που έχουν καθιερωθεί στα αγγλικά) και χωρίς συντμήσεις λέξεων, διαφορετικά θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Το website δεν εκφράζει, ούτε υποστηρίζει ή αποδέχεται την ορθότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών, των περιεχομένων και των διαφημίσεων που περιέχονται, κατανέμονται, έχουν σύνδεσμο, μεταφέρθηκαν τοπικά ή προσπελάστηκαν από οποιοδήποτε σημείο του, ούτε την ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος, υπηρεσίας, πληροφορίας ή άλλων σχετικών που εμφανίστηκαν, αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν από οποιονδήποτε ως καρπός διαφήμισης ή άλλης πληροφορίας που περιέχεται σε αυτό.

7. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

 

Φωτογραφίες ή βίντεο που αποστέλλονται ή παρουσιάζονται στο website πρέπει να είναι πρωτότυπες δημιουργίες του  χρήστη. Εάν οι φωτογραφίες ή τα βίντεο δεν έχουν καταγραφεί από τον ίδιο, πρέπει να υποβάλλονται από το πρόσωπο που τα έχει καταγράψει. Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό στο website, ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών, ότι η εν λόγω φωτογραφία ή το βίντεο είναι η αρχική δημιουργία του και δεν αποτελεί αντιγραφή εν όλω ή εν μέρει από οποιοδήποτε άλλο έργο, ότι δεν παραβιάζει ή καταπατά πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα ή οποιοδήποτε άλλο ιδιόκτητο δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής) και ότι είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του. Με την υποβολή μιας φωτογραφίας ή βίντεο, ο χρήστης παραχωρεί στο website την άδεια χρήσης της εικόνας ή του βίντεο, την άδεια για την επεξεργασία, σύνθεση, μορφοποίηση, σάρωση, αντιγραφή ή τροποποίηση της φωτογραφίας ή του βίντεο και την προβολή της φωτογραφίας ή του βίντεο (όπως υποβλήθηκε ή κατόπιν επεξεργασίας, ή τροποποίησης κατά τη διακριτική ευχέρεια του website), με ή χωρίς μουσική συνοδεία. Εάν ο χρήστης υποβάλει οποιαδήποτε φωτογραφία ή βίντεο που περιέχει την εικόνα ή φωτογραφία προσώπου άλλου από τον εαυτό του ή με συνοδεία μουσικής, με την υποβολή και μόνο, δηλώνει και εγγυάται ότι έχει γραπτή άδεια από κάθε τέτοιο πρόσωπο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει την εικόνα ή τη φωτογραφία του προσώπου, όπως απεικονίζεται στη φωτογραφία ή το βίντεο, και να αναρτά την εν λόγω φωτογραφία ή το βίντεο στο website, καθώς και την εξουσία παραπέρα μεταβίβασής της, άδεια την οποία και παραχωρεί στο website. Ο χρήστης φέρει ακεραία και αποκλειστικά την ευθύνη, και αποδέχεται να αποζημιώσει το website σε περίπτωση που η δήλωσή του αυτή είναι ψευδής.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Η εταιρεία προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργήσει έναν ιδιωτικό λογαριασμό, ο οποίος του επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε ιδιωτικό τομέα του website.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του website, συμφωνεί, συνομολογεί, αποδέχεται και υποχρεούται, όπως: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες, σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το website στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα ή υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Κάθε λογαριασμός με ελλειπή ή ψευδή στοιχεία θα διαγράφεται χωρίς προειδοποίηση.

Η πρόσβαση στον ιδιωτικό αυτό τομέα του website γίνεται μέσω ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να μην αποκαλύψει σε κανένα τρίτο τις πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία ή τρίτους, των οποίων μπορεί να έχει γίνει γνώστης κατά τη διάρκεια της σύνδεσής του στο website.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη, είναι προσωπικά και αυστηρά απόρρητα. Ο χρήστης πρέπει να είναι μόνος του για να τα χρησιμοποιήσει. Ο χρήστης αναλαμβάνει να διατηρήσει το απόρρητο αυτό, αποδέχεται και γνωρίζει ότι ο ίδιος αποκλειστικά έχει την ευθύνη διατήρησης του απορρήτου του ονόματος και του κωδικού χρήστη, των πληροφοριών στο λογαριασμό του, αλλά και των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό του. Ο χρήσης οφείλει να ειδοποιεί παραχρήμα την εταιρεία για κάθε ενδεχόμενη χρήση του λογαριασμού του από άλλο πρόσωπο ή για ενδεχόμενη απάτη.

Ο χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό κώδικο πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό του (user account). Τέλος, σε περίπτωση που ο χρήστης κάνει παραγγελίες ή δίνει εντολές για on line παράδοση μέσω του website, θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση του γεγονότος ότι δεσμεύεται νομικά να τηρήσει τις εκ του νόμου υποχρεώσεις.

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

 

Παρακάτω ο χρήστης θα βρει τους όρους που αφορούν στα μέλη :

Ο χρήστης δηλώνει ότι δεν είναι επαγγελματίας  και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία αποκτήσει μέσω του website, να το χρησιμοποιήσει αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική και μη επαγγελματική χρήση.

Ο χρήστης θα θεωρείται επίσημα μέλος του website μόλις συμπληρώσει όλα τα στοιχεία της on line φόρμας για αίτηση μέλους και κατόπιν εγκρίσεως από την πλευρά του website, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε υποψηφιότητα μέλους την οποία δεν θα κρίνει κατάλληλη σε σχέση με το σκοπό και τη φήμη του website ή των δραστηριοτήτων που προσφέρει.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εγγραφή του ως μέλος με αυθεντικό και ακριβή τρόπο. Κάθε μετάδοση εσφαλμένων ή αναληθών πληροφοριών θα οδηγεί είτε σε απόρριψη της αίτησης  για το χρήστη, είτε σε εξαίρεσή του από τις εγγραφές, εάν είναι ήδη μέλος. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε νόμιμη καταγγελία της παρούσας σύμβασης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Κατά τη στιγμή της εγγραφής του ως μέλος, ο χρήστης προσχωρεί στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις που αφορούν τα μέλη, οι οποίοι ισχύουν για κάθε συναλλαγή του που γίνεται στο website και στους οποίους μπορεί να έχει πρόσβαση με τη σύνδεσή του σε αυτό.

Από τη στιγμή της εγγραφής του ως μέλους, το website αποδίδει στο χρήστη ένα προσωπικό, ελεύθερα ανακλητό, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης στο website για αποκλειστικά ιδιωτική χρήση και στα πλαίσια των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.

10. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 

Το μέλος, έχει πρόσβαση στον ιδιωτικό λογαριασμό του στο website χρησιμοποιώντας ένα όνομα χρήστη (στο εξής αναφερόμενο ως “όνομα χρήστη”) και έναν κωδικό πρόσβασης (στο εξής αναφερόμενο ως “κωδικός πρόσβασης”), τα οποία παρέχονται στο χρήστη προσωπικά από το website.

Το μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη να διατηρήσει το απόρρητο του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που του έχουν δοθεί καθώς επίσης και να μην επιτρέψει σε κανέναν άλλο να τα χρησιμοποιήσει. Το μέλος ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδό του από το σύστημα (logout). Το website δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία του μέλους να τηρήσει τους παρόντες όρους. Το μέλος θα πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το website εάν υπάρχει υπόνοια ή πιθανότητα παραβίασης του απορρήτου ή ότι κάποιο πρόσωπο που δεν είχε δικαίωμα είχε ή ενδέχεται να έχει στο μέλλον πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης ή στο όνομα χρήστη.

Το μέλος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνο για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και γενικότερα το λογαριασμό του.

Κάθε πρόταση, αποδοχή, προσφορά και κάθε άλλη πληροφορία που απευθύνεται στο website μέσω του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, θα λαμβάνονται άμεσα υπόψη από το website και θα είναι δεσμευτικά για το μέλος, από τη στιγμή που το website δεν έχει προηγουμένως ειδοποιηθεί εγγράφως για την πιθανότητα χρήσης του εν λόγω ονόματος χρήστη και/ή κωδικού πρόσβασης με σκοπό την εξαπάτηση.

Το μέλος συμφωνεί και αποδέχεται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις της Οδηγίας 99/93 Ε.Ε και του Π.Δ. 150/2001 που την ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία, όσον αφορά το νομικό καθεστώς των ψηφιακών υπογραφών, (α) η ψηφιακή του υπογραφή το δεσμεύσει έναντι του website, εκφράζει την προσωπική του βούληση και γεννά για λογαριασμό του δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά τον ίδιο τρόπο με τη χειρόγραφη υπογραφή και (β) ότι δεν αμφισβητεί την εγκυρότητα, και σε κάθε περίπτωση παραιτείται του δικαιώματος ακύρωσης όσων με το παρόν συμφωνούνται για το λόγο ότι αυτά ισχύουν μόνο μέσω της χρήσης του website και των συναλλαγών που έχουν γίνει με ψηφιακή υπογραφή.

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Κατά τη στιγμή της εγγραφής του χρήστη ως μέλους ή στο newsletter ή κατά την πρόσβαση του σε αυτό, το website ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει δεδομένα που αφορούν το  χρήστη και είναι απαραίτητα για την πρόσβαση στις υπηρεσίες που του παρέχει.

Αποδέκτης των δεδομένων αυτών είναι το website και θα τα χρησιμοποιήσει για λόγους συλλογής δεδομένων και εξυπηρέτησης των σκοπών του και των υπηρεσιών του. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν από το website για να αποστέλει στο χρήστη περιστασιακά ειδοποιήσεις σημαντικών τροποποιήσεων, οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία του website, με νέες υπηρεσίες που του παρέχονται καθώς επίσης και με ειδικές προσφορές που ενδέχεται να τον ενδιαφέρουν.

Ο χρήστης εξουσιοδοτεί το website να αποκαλύπτει τα προσωπικά του δεδομένα στους παροχείς υπηρεσιών και στους προμηθευτές του όταν η αποκάλυψη αυτή κρίνεται απαραίτητη για την απόδοση της υπηρεσίας του website που έχει ζητήσει ο χρήστης.

Τέλος, ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι το website ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψει ένα μέρος των δεδομένων αυτών προκειμένου να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικότερα στα πλαίσια δικαστικής ή διαιτητικής διαδικασίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, και να διορθώσει ή να διαγράψει (χωρίς χρέωση) οποιοδήποτε από τα προσωπικά του δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997. Μπορεί επίσης να ασκήσει το δικαίωμά του για πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων επικοινωνώντας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@520greeks.com.

Το website έχει χρησιμοποιήσει τα απαραίτητα μέσα προστασίας της ασφάλειας και του απορρήτου των αρχείων που έχουν δημιουργηθεί από προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εντούτοις, το website δεν ελέγχει τις λειτουργίες του διαδικτύου και υπενθυμίζει στους χρήστες ότι υπάρχει πιθανότητα κινδύνου όσων αφορά το απόρρητο των δεδομένων τα οποία μεταδίδονται μέσω του συγκεκριμένου δικτύου.

12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Κάθε αξίωση ή διαφορά που τυχόν θα προκύψει, απορρέει ή έχει σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης και προϋποθέσεις ή με τη χρήση του website, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα επιλύεται αποκλειστικά με διαιτησία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο website από πλημμελή, αθέμιτη ή κατά παράβαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης του.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος εγείρει αξιώσεις σε σχέση με ενέργειες, πράξεις, παραλείψεις, περιεχόμενο ή πληροφορίες που ανήκουν ή προέρχονται από το χρήστη, αυτός ευθύνεται να αποζημιώσει πλήρως το website, τον ιδιοκτήτη και το διαχειριστή του, για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια και γενικά κάθε είδους δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών, των δικαστικών δαπανών και των αμοιβών και δαπανών διαιτητών ή επιδιαιτητών) την οποία θα υποστεί ή θα υποχρεωθεί να καταβάλει.

13. ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των χρηστών και του website και υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου του ιστότοπου www.520greeks.com με οποιονδήποτε τρόπο, όπως : ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια σύμφωνα με το ν. 2121/1993 και τους κανόνες του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.