facebook twitter youtube googleplus
on/off

Δ. ΣαλαμίναςΠρόσωπα: Αφιερωμένο στον Νούλη Βασιλείου

Για την ιστορία του πράγματος

Αφιερωμένο στον Νούλη Βασιλείου και όχι μόνο

Στις 7-10-2011 απεβίωσε στην Σαλαμίνα ο Ιωάννης Βασιλείου, γνωστός σαν Νούλης Βα-σιλείου.Ο Νούλης Βασιλείου ήταν Φυσιογνώστης- Γεωλόγος. Είχε συνεργασθεί με μεγάλους επι-στήμονες σε έρευνες για μεταλλεύματα στην πε-ριοχή της Άμφισσας και Κρήτης.Ήταν γεννημένος επιστήμονας. Είχε ένα γερό μυαλό. Διάβαζε πολύ σε όλη του την ζωή, και οι γνώσεις του ήταν απεριόριστες.Η γνωριμία μας και η φιλία μας ξεκίνησε από το 1955.Η αφορμή ήταν η ιδέα που είχε να δημιουρ-γηθεί στην Σαλαμίνα ένας Κτηματικός Σύλλογος που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις ανά-γκες των κτηματιών της Σαλαμίνας. Ο Σύλλογος αυτός ιδρύθηκε μετά από πολλούς αγώνες και κόπους το 1963.Το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο αποτελείτο από τον Νούλη Βασιλείου πρόεδρο, και λοιπά μέλη τον Δημήτρη Πάλλα τον δικηγόρο και βου-λευτή, τον Γεώργιο Βιλλιώτη, τον γράφοντα Γιώρ-γο Πάλλα κ.λ και σαν μέλη του απλά το μεγαλύ-τερο μέρος των Σαλαμίνιων κτηματιών.Από τότε άρχισε ένας ατελείωτος σκληρός αγώνας για την ανεύρεση στοιχείων για το ιδιο-κτησιακό καθεστώς των κτημάτων της Σαλαμί-νας. Η Σαλαμίνα έχει την διαφορετικότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί η Σαλαμίνα, ακόμα κι όταν όλη η Ελλάδα βρισκόταν υπό τον Τουρκικό ζυγό, δεν καταπατήθηκε ποτέ από τους Τούρκους. Τα κτή-ματα της δεν άλλαξαν χέρια και παρέμειναν στα χέρια των Σαμαμηνίων. Δεν υπήρξε διακοπή ιδι-οκτησίας.Όσο κι αν ακούγεται αυτό το απλό, και τοις πάση γνωστό, έγινε μεγάλος αγώνας από τον Νούλη Βασιλείου ειδικά, που με τη βοήθεια του Δημήτρη Πάλλα του Δικηγόρου, χρειάσθη-κε άπειρες φορές, να επισκεφθούν Δημόσιες υπηρεσίες, να ξεπεράσουν τα εμπόδια που όλοι γνωρίζουμε της Ελληνικής Γραφειοκρατίας, για να ανακαλύψουν με ανασκαφές στην κυριολε-ξία στα σκονισμένα αρχεία του Κράτους έγγρα-φα που αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό θέμα του νησιού μας. Για την ιστορία του πράγματος, αναφέρουμε ότι μέσα στα πολλά έγγραφα που έχει ο Κτημα-τικός σύλλογος στα χέρια του είναι ένα έγγραφο του 1845, απόφαση του Υπουργείου Οικονομι-κών που αναφέρεται στην Σαλαμίνα και λέει ότι όλες οι εκτάσεις στην Σαλαμίνα καλλιεργήσιμες και μη είναι όλες ιδιόκτητες πλην της Μονής Αγ. Νικολάου στα Λεμόνια, που και αυτή ήταν ιδιό-κτητη και δωρήθηκε στην Μονή.Έτσι ακριβώς αναφέρεται και κατοχυρώνε-ται το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Σαλαμίνα, με το άρθρο 15 στον Δασονόμο του 2003, και λύνε-ται οριστικά το θέμα αυτό.Είναι ακριβώς αντιγραφή των υπομνημάτων που συνέταξε ο τότε Κτημ. Σύλλογος με τον Νού-λη Βασιλείου πρόεδρο και τον Δημήτρη Πάλλα και Παναγιώτη Κορρό νομικούς συμβούλους.Βοηθός του κτηματομεσιτικού συλλόγου αυτή την εποχή ήταν ο βουλευτής και δικηγόρος Παντελής Καλογιάννης, ο οποίος με την βουλευ-τική του ιδιότητα βοήθησε να ανοίγουν οι πόρ-τες των υπουργείων Γεωργίας, Εσωτερικών, κ.ά.Συμπαραστάτης πολύτιμος από τότε έως τώρα με τι νομικές του γνώσεις σ’αυτά τα θέμα-τα, αλλά και με την δυναμική και μαχητική του παρουσία, που το ενέπνεε η αγάπη του για το νησί μας και τους πατριώτες του είναι ο δικηγό-ρος Παναγιώτης Κορρός.Έχει τύχει φορές που εκδικάζεται υπόθεση ιδιοκτησιακού της Σαλαμίνας, και χωρίς να εί-ναι ο κ. Κορρός συνήγορος σ’ αυτή την δίκη, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου εκμεταλλευόμενος την παρουσία του στην αίθουσα να ζητά την βο-ήθειά του και την γνώση του για τα ιδιοκτησια-κά του νησιού μας. Σε όλες δε τις συγκεντρώσεις που αφορούν αυτά τα θέματα, παρίστατο πάντα σαν κεντρικός ομιλητής.Εχθροί του Κτηματομεσιτικού συλλόγου στον αγώνα του αυτό, υπήρξαν δύο πρώην Δήμαρχοι του νησιού μας, οι οποίοι αφού πρόλαβαν και πούλησαν τα δικά τους κτήματα, θέλησαν από εκεί και μετά να δωρίσουν τα κτήματα των άλ-λων κτηματιών στο Δημόσιο και να γίνουν ευ-εργέτες των φτωχών και αδυνάτων.Το κείμενο αυτό είναι αφιερωμένο στον Νού-λη Βασιλείου. Θέλω όμως μέσα από αυτό μια και μου δίνεται η ευκαιρία να αναφερθώ σε μερι-κούς ανθρώπους της Σαλαμίνας που ήταν ευερ-γέτες στο νησί μας, γιατί όπως συνηθίζεται πα-ντού οι άνθρωποι είναι αχάριστοι και ξεχνούν εύκολα:Οι γιατροί Μιχάλης Κριτσίκης, Θεμιστοκλής Παπασωτηρίου ή Σούρμπας, ο Αργύρης Μιχα-λάκης, ο Πέτρος Χιώτης (κλινικάρχης), ο εμπει-ρικός ορθοπεδικός Παναγής Κριτσίκης, ο φαρ-μακοποιός Γεώργιος Παλέρμος και ο φαρμακο-ϋπάλληλος Παναγής Μακρής.Όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι που ίσως δεν ξέρω ή ξεχνώ αυτή την στιγμή στάθηκαν πολύ-τιμοι βοηθοί στους Σαλαμίνιους, τρέχοντας από πόρτα σε πόρτα σε δύσκολους καιρούς, χωρίς αυτοκίνητα τότε, χωρίς να πληρώνονται πολλές φορές, βάζοντας και από την τσέπη τους, ασκώ-ντας την ιατρική και την φαρμακευτική σε δύ-σκολους καιρούς. Ξέρω από προσωπικές μου εμπειρίες ότι σε φτωχούς ασθενείς αντί να πά-ρουν επίσκεψη, βάλανε κρυφά χρήματα κάτω από το μαξιλάρι, πλήρωναν την μεταφορά στο νοσοκομείο με ΤΑΧΙ, τους παρείχαν φάρμακα δωρεάν και καμιά φορά η αμοιβή του Μιχάλη Κριτσίκη ήταν το γαρύφαλλο από την αυλή του ασθενούς που φορούσε πάντοτε στο πέτο του.Η Σαλαμίνα βέβαια, όπως και σήμερα κά-νει σε σύγχρονους επιστήμονες και επιχειρημα-τίες, έχει έτοιμα τα νύχια της να τους κατασπα-ράξει για ασήμαντα πράγματα, ανθρώπους, κα-ριέρες προσφορές, ξεχνώντας και προσπερνώ-ντας σημαντικούς ανθρώπους που την στήριξαν και την ευεργέτησαν.

Ο αδελφικός του φίλος Γιώργος Πάλλας

Γράψτε το σχόλιό σας.