facebook twitter youtube googleplus
on/off

ΚρεμαστήΆρθρα: Η σφαγή στην Παλιόχωρα

Αξιότιμοι Συντάκτες,

Αφορμή της επιστολής μου αποτελεί η αναφορά στις θέ-σεις που ανέπτυξα κατά τη Γενική Συνέλευση του Αυγούστου. Τα πρακτικά αναφέρουν ότι ζήτησα να πραγματοποιηθεί εκδήλωση μνήμης για τη σφαγή στην Παλιοχώρα ( K.N. 45).Η καταχώρηση στα πρακτικά δεν αντικατοπτρίζει το εύρος της τοποθέτησής μου! Ζήτησα από τους δύο Συλλόγους να αναλά-βουν δράση για τη Παλιοχώρα. μόνον ως παράδειγμα ανέφερα την πραγματοποίηση εκδήλω-σης.

Η σφαγή των αμάχων στην Παλιοχώρα αποτελεί το κορυ-φαίο γεγονός της συμμετοχής του χωριού μας στην Ελληνική Επανάσταση! Δυστυχώς, ούτε ο Δήμος Κυφάντων ούτε ο Δήμος Ζάρακα ούτε οι αυτόνομες κοινότητες της περιοχής ούτε οι καποδιστριακοί δήμοι δεν απέδει-ξαν την απαιτούμενη ευαισθησία.Οι συνέπειες είναι φρικτές! Τα οστά των θυμάτων βρίσκονται διασκορπισμένα στην περιοχή! Ο τόπος του μαρτυρίου είναι απροσπέλαστος, καθώς το ορεινό μονοπάτι δεν έχει συντηρηθεί! Η μόνη απόδοση τιμών έγινε από τον Κυπαρρισιώτη λαογράφο Π. Ηλιόπουλο, ο οποίος, με ιδιωτική του πρωτοβουλία, συγκέντρωσε μέρος μόνο των διασκορπισμέ-νων οστών σε ένα κιβώτιο από τσιμέντο και ύψωσε μια ελληνική σημαία!

Η κατάσταση της Παλιοχώρας δεν περιποίει τιμήν ούτε στην Κρεμαστή, το παλιό κεφα-λοχώρι της περιοχής και την πατρίδα των περισσότερων θυμά-των, ούτε στα λοιπά χωριά της περιοχής! Ο χώρος της Παλιοχώρας πρέπει να κηρυχθεί τόπος θυσίας και ιστορικής μνήμης, να καταστεί προσπελάσιμος από τους κατοίκους της πε-ριοχής. Τα διασκορπισμένα στις χαράδρες και στις πλαγιές οστά των θυμάτων πρέπει να συγκεντρωθούν όλα σε μια οστεοθήκη. Κάποια στιγμή θα πρέπει να οργανωθεί μια τελετή μνήμης στον χώρο της Παλιοχώρας, ώστε οι Ζαρακίτες να τιμήσουν σεμνοπρεπώς την μνήμη των προγόνων τους. καλό θα είναι η τελε-τή να επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση, η δε ημέρα της επετεί-ου να κηρυχθεί τοπική αργία σε όλη την περιοχή!

Πρωτοπόροι σε αυτήν την κίνηση θα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μου, οι δύο σύλλογοι των Κρεμαστιωτών της ημεδαπής! Διότι, η Κρεμαστή είχε τα περισ-σότερα θύματα και λειτουργούσε και ως οικονομικό και διοικητικό κέντρο της διακριτής ιστορι-κογεωγραφικής ζώνης του Ζά-ρακα! Ας μην προβληθεί πάλι η ένσταση ότι η Παλιοχώρα ανήκει στη διοικητική περιφέρεια άλλου δήμου. οι σύλλογοι, ως νο-μικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ως ομάδες πίεσης και υπο-στήριξης των συμφερόντων του χωριού δύνανται να απευθυν-θούν «εις πάσαν αρχήν και εξουσίαν». Εξάλλου, από την στιγμή που ο Δήμος Ευρώτα προβάλλει τη σφαγή στο Παλαιομονάστηρο του Βρονταρά, που έγινε την ίδια χρονική περίοδο και από τον ίδιο αυτουργό, τα στρατεύματα του Ιμπραήμ, οφείλει να προσφέρει τουλάχιστον ηθική στήριξη στην προσπάθεια των Κρεμαστιωτών να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους προς τους προγόνους τους! Τα γεγονότα στην Παλιοχώρα αποτελούν ένα ανεκτίμητο κεφά-λαιο για την Κρεμαστή. Ενθυμού-μαι μια συζήτηση που είχα με το Γραμματέα της Εταιρίας των Λα-κωνικών Σπουδών το Φεβρουάριο του 2009. Ο αειθαλής λόγι-ος δεν είχε επισκεφθεί ποτέ την Κρεμαστή, την γνώριζε, όμως, μέσω της Παλιοχώρας, καθώς είχε συγγράφει επιστημονικό άρ-θρο για τα γεγονότα της μάχης της Κρεμαστής και της σφαγής των αμάχων ! Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, μιας περιόδου που όλοι προβληματιζόμαστε για το μέλ-λον του χωριού και τις προοπτι-κές της οικονομικής ανάπτυξης του, ορθόν είναι να δοθεί έμφα-ση στα στοιχεία που τό καθιστούν μοναδικό σε αντικειμενικό επίπεδο και όχι μόνο σε συναισθηματικό. Αυτήν τη μοναδικότητα την προσφέρουν το φυσικό τοπίο, η ιστορία και η παράδοση ! Εύχομαι το 2012 να είναι γό-νιμο για την Κρεμαστή, παρά τις δυσμενείς συγκυρίες!

Μετά τιμής, Nικόλαος Καλκάνης

Γράψτε το σχόλιό σας.